• Chuông cửa DS-KV8402-IM

  Giá: 6.270.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KV8402-IM Chuông cửa DS-KV8402-IM

  6.270.000 đ

 • Chuông cửa DS-KV8102-VP

  Giá: 4.090.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KV8102-VP
  Chuông cửa DS-KV8102-VP

  4.090.000 đ

 • Chuông cửa DS-KH6310-WL

  Giá: 3.890.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KH6310-WL
  Chuông cửa DS-KH6310-WL

  3.890.000 đ

 • Chuông cửa DS-KH8301-WT

  Giá: 7.700.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KH8301-WT Chuông cửa DS-KH8301-WT

  7.700.000 đ

 • Bộ thu chuông nhạc MR-10

  Giá: 1.200.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ thu chuông nhạc MR-10 Bộ thu chuông nhạc MR-10

  1.200.000 đ

 • Chuông báo giờ BK3i Group ĐH BK Hà Nội

  Giá: 4.200.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông báo giờ BK3i Group ĐH BK Hà Nội Chuông báo giờ BK3i Group ĐH BK Hà Nội

  4.200.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 40K

  Giá: 2.240.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 40K Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 40K

  2.240.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 4CH

  Giá: 3.640.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 4CH Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 4CH

  3.640.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-4AC

  Giá: 4.830.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-4AC Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-4AC

  4.830.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-8AC

  Giá: 5.460.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-8AC Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-8AC

  5.460.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-1020AE

  Giá: 21.666.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-1020AE CHUÔNG CỬA CDV-1020AE

  21.666.667 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70UM

  Giá: 15.583.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70UM CHUÔNG CỬA CDV-70UM

  15.583.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70U

  Giá: 10.000.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70U CHUÔNG CỬA CDV-70U

  10.000.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-71AM

  Giá: 9.333.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-71AM CHUÔNG CỬA CDV-71AM

  9.333.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70P

  Giá: 7.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70P CHUÔNG CỬA CDV-70P

  7.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70A

  Giá: 7.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70A CHUÔNG CỬA CDV-70A

  7.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70K

  Giá: 5.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70K CHUÔNG CỬA CDV-70K

  5.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-43Q

  Giá: 5.833.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-43Q CHUÔNG CỬA CDV-43Q

  5.833.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-43N

  Giá: 5.250.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-43N CHUÔNG CỬA CDV-43N

  5.250.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-35U

  Giá: 4.916.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-35U CHUÔNG CỬA CDV-35U

  4.916.667 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-35A

  Giá: 3.331.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-35A CHUÔNG CỬA CDV-35A

  3.331.667 đ

 • Chuông cửa DS-KV8402-IM

  Giá: 6.270.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KV8402-IM

  6.270.000 đ

 • Chuông cửa DS-KV8102-VP

  Giá: 4.090.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KV8102-VP

  4.090.000 đ

 • Chuông cửa DS-KH6310-WL

  Giá: 3.890.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KH6310-WL

  3.890.000 đ

 • Chuông cửa DS-KH8301-WT

  Giá: 7.700.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông cửa DS-KH8301-WT

  7.700.000 đ

 • Bộ thu chuông nhạc MR-10

  Giá: 1.200.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ thu chuông nhạc MR-10

  1.200.000 đ

 • Chuông báo giờ BK3i Group ĐH BK Hà Nội

  Giá: 4.200.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chuông báo giờ BK3i Group ĐH BK Hà Nội

  4.200.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 40K

  Giá: 2.240.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 40K

  2.240.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 4CH

  Giá: 3.640.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC- 4CH

  3.640.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-4AC

  Giá: 4.830.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-4AC

  4.830.000 đ

 • Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-8AC

  Giá: 5.460.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút ấn CHUÔNG CỬA DRC-8AC

  5.460.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-1020AE

  Giá: 21.666.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-1020AE

  21.666.667 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70UM

  Giá: 15.583.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70UM

  15.583.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70U

  Giá: 10.000.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70U

  10.000.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-71AM

  Giá: 9.333.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-71AM

  9.333.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70P

  Giá: 7.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70P

  7.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70A

  Giá: 7.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70A

  7.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-70K

  Giá: 5.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-70K

  5.500.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-43Q

  Giá: 5.833.333 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-43Q

  5.833.333 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-43N

  Giá: 5.250.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-43N

  5.250.000 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-35U

  Giá: 4.916.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-35U

  4.916.667 đ

 • CHUÔNG CỬA CDV-35A

  Giá: 3.331.667 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  CHUÔNG CỬA CDV-35A

  3.331.667 đ


SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 

 

Sản phẩm đã xem

Sản phẩm được mua nhiều nhất

 • Camera HD-1MCE56C0T-IRP

  Giá: 1.250.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
  Độ phân giải 2MP@1296x732
  Hồng ngoại Smart IR=20m
  Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON)
  Ống kính cố định f=3.6mm (76.88°)-tùy chọn 2.8mm, 6mm
  12VDC | ICR, DNR
  Thiết kế phù hợp lắp đặt trong nhà

  Camera HD-1MCE56C0T-IRP -100% Camera HD-1MCE56C0T-IRP

  1.250.000 đ

  1.550.000 đ

 • Camera DS-2HN56C8T-IRP

  Giá: 750.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera DS-2HN56C8T-IRP -100% Camera DS-2HN56C8T-IRP

  750.000 đ

  950.000 đ

 • Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI

  Giá: 11.990.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Hãy dùng thử ghi hình VANTECH VP-1652CVI của TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IP VIỆT NAM ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi.

  Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI

  11.990.000 đ

 • Camera giám sát SK-VC81IR/HT12

  Giá: 3.590.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera giám sát SK-VC81IR/HT12 Camera giám sát SK-VC81IR/HT12

  3.590.000 đ

 • Camera Samtech STC-303G

  Giá: 960.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Samtech do công ty IP Việt Nam cung cấp hiện nay cho ra đời nhiều mẫu mã hình ảnh đẹp, độ nét cao với giá thành rẻ, hiện nay có rất nhiều khách chọn lựa dòng camera này.

  Camera Samtech STC-303G Camera Samtech STC-303G

  960.000 đ

 • Camera samtech STC-304G

  Giá: 1.010.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Trên thị trường có rất nhiều hãng camera, với hãng camera samtech mà công ty IP phân phối thì phải nói là tuyệt vời nhất hiện nay, độ bền camera, giá thành rẻ, độ nét cao nhất

  Camera samtech STC-304G Camera samtech STC-304G

  1.010.000 đ

 • Camera thân samtech STC-504G

  Giá: 1.280.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công ty IP Việt Nam chuyên lắp đặt camera giám sát hãng samtech chính hãng với giá thành rẻ nhất, độ nét cao nhất Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt hơn nữa.

  Camera thân samtech STC-504G Camera thân samtech STC-504G

  1.280.000 đ

 • Camera thân samtech STC-606G

  Giá: 1.420.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công ty IP Việt Nam chuyên tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh camera giám sát cho tòa nhà, văn phòng, nhà xưởng với độ nét cao, giá thành rẻ nhất so với tất cả các hãng camera hiện nay.

  Camera thân samtech STC-606G Camera thân samtech STC-606G

  1.420.000 đ

 • Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204

  Giá: 3.680.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  CTy IP Việt Nam là nhà phân phối độc quyền dòng camera Avtech TVI này, vậy kính mong quý khách hàng hủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ hơn nữa.

  Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204 Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204

  3.680.000 đ